Conditii Generale
ale contractului de inchiriere

modificat ultima dată: 2020 iulie

 1. Definitii

  Partile convin ca termenii cu initiale utilizati in cuprinsul Contractului au intelesul explicat mai jos, daca nu este indicat diferit in context:

  • Angajati EMS – Desemneaza personalul EMS (Euro Mini Storage Romania SRL, o societate avand numar de ordine in registrul comertului J40/3844/2007, Cod Unic de Inregistrare RO 21194805);
  • Birou – Desemneaza departamentul EMS a carui sarcina este sa administreze Complexul EMS si sa asigure contactul cu clientii/locatarii;
  • Bunuri – Desemneaza orice bunuri mobile cu exceptia Obiectelor Interzise;
  • Card de Acces – Desemneaza cardul care permite LOCATARULUI sa intre in Complexul EMS, respectiv in Spatiul Acces Birou si in Spatiul Acces Clienti (in toate cazurile) si in Spatiile Comune (numai in cazul in care Unitatea nu poate fi accesata direct din Spatiul Acces Clienti/Locatarii);
  • Chirie – Desemneaza suma pe care Locatarul trebuie sa o achite lunar in considerarea inchirierii Unitatii, a carei valoare este specificata in Articolul C din Contract;
  • Cladirea EMS – Desemneaza cladirea proprietate a EMS/Locatorului si situata in Bucuresti, sector 3, Bulevard Theodor Pallady nr. 42J, si care cuprinde variate spatii cum ar fi spatiile destinate inchirierii, Spatiile Comune, Zona Biroului, magazinul EMS, etc;
  • Complexul EMS - Desemneaza imobilul compus din Cladirea EMS, Spatiul Acces Birou si Spatiul Acces Clienti;
  • Conditii Generale – Desemneaza partea Contractului care contine prevederile generale aplicabile inchirierii Unitatii;
  • Contractul – Desemneaza contractul privitor la inchirierea Unitatii, incluzand Conditiile Generale si anexele;
  • Datele de Identificare a LOCATARULUI/CLIENTULUI – Desemneaza datele specificate in Articolul A al Contractului sau cuprinse in anexa 1 in scopul identificarii Locatarului (incluzand datele legate de reprezentantii LOCATARULUI , daca este aplicabil);
  • Durata Inchirierii – Desemneaza perioada de timp in care Inchirierea este in vigoare;
  • Garantia – Desemneaza suma de bani transferata de LOCATAR catre EMS pentru a garanta plata sumelor care ar putea fi datorate de acesta catre EMS conform Contractului;
  • Incalcare Majora – Desemneaza o incalcare esentiala a prevederilor Contractului, asa cum este indicat in Conditiile Generale;
  • Inchirierea – Desemneaza dreptul Locatarului de a folosi Unitatea, proprietatea Locatorului (incluzand dreptul de a intra in Complexul EMS si de a beneficia de prestarea Serviciilor), conform Contractului, si obligatia corelativa a EMS de a asigura aceasta folosinta (si de a permite acest acces si de a asigura prestarea Serviciilor
  • Lista de Preturi – Desemneaza documentul EMS care specifica lista Serviciilor Suplimentare (si eventual a Produselor), tarifele aplicabile si conditiile specifice care guverneaza prestarea (sau vanzarea) acestora, asa cum aceasta lista ar putea fi modificata sau actualizata periodic de EMS;
  • Obiecte Interzise – Desemneaza bunurile a caror depozitare in Unitate este interzisa, asa cum sunt enumerate in Conditiile Generale;
  • Orele de Acces Nocturn – Desemneaza intervalul de timp in cadrul caruia accesul in Unitate este conditionat de plata de catre LOCATAR a Taxei pentru Acces Nocturn, respectiv 23 – 7 de Luni pana Duminica;
  • Orele de Acces Standard – Desemneaza intervalul de timp in cadrul caruia Unitatea poate fi accesata de catre LOCATAR fara plata Taxei de Acces Nocturn, respectiv 7 - 23 de Luni pana Duminica
  • Orele de Functionare a Biroului – Desemneaza intervalul de timp in cadrul caruia Biroul este deschis pentru lucrul cu publicul si cu clientii;
  • Persoane Autorizate – Desemneaza persoanele inregistrate de catre LOCATAR la LOCATOR ca persoane carora LOCATARUL doreste sa le acorde acces in Unitate;
  • Pretul Serviciilor – Desemneaza suma pe care LOCATARUL trebuie sa o achite lunar in considerarea prestarii Serviciilor, a carei valoare este specificata in Articolul C al Contractului;
  • Produse – Desemneaza produsele care pot fi achizitionate de la EMS (in principiu disponibile in magazinul organizat in Cladirea EMS);
  • Scopul Inchirierii – Desemneaza scopul in care LOCATARUL poate utiliza Unitatea;
  • Servicii – Desemneaza serviciile necesare pentru asigurarea folosintei corespunzatoare a Unitatii si a Complexului EMS, incluzand furnizarea de utilitati, servicii de intretinere, reparatii, igienizare;
  • Servicii Suplimentare – Desemneaza serviciile care pot fi prestate de EMS in baza solicitarii LOCATARULUI si in baza acceptarii de catre LOCATAR a prevederilor Listei de Preturi; astfel de servicii pot include (dar nu sunt limitate la): primirea de colete pe seama LOCATARULUI , expedierea unor colete la solicitarea LOCATARULUI, servicii de transport a bunurilor, inchirieri de echipamente, manevrare de bunuri;
  • Spatii Comune – Desemneaza spatiile destinate accesului general si in comun al clientilor si al publicului in interiorul Cladirii EMS, incluzand coridoare, lifturi, grupuri sanitare, si in general spatii care permit accesul catre unitatile in care nu se poate intra direct din Spatiul Acces Clienti, si excluzand unitatile (sau alte spatii de inchiriat), Zona Biroului, sau alte zone cu acces restrictionat (conform indicatiilor din Cladirea EMS);
  • Spatiul Acces Birou – Desemneaza spatiul imprejmuit (in curte) din jurul Cladirii EMS, prin intermediul caruia clientii si publicul pot accesa Zona Biroului, pe jos sau cu un vehicul;
  • Spatiul Acces Clienti – Desemneaza incinta imprejmuita (in curte) din jurul Cladirii EMS, prin care clientii pot accesa spatiile inchiriate in Cladirea EMS;
  • Taxa pentru Acces Nocturn – Desemneaza suma pe care LOCATARUL trebuie sa o plateasca lunar pentru a beneficia de acces in Unitate in timpul Orelor de Acces Nocturn;
  • Unitate – Desemneaza spatiul care este inchiriat de LOCATAR de la LOCATOR in conformitate cu Contractul, asa cum este acesta descris in Articolul C al Contractului.
  • Zona Biroului – Desemneaza spatiul din cadrul Cladirii EMS care are destinatie de birouri pentru Angajatii EMS.
  • N.C.C. – dispozitiile Noului Cod Civil, adoptat prin Legea nr.287/17.07.2009, in vigoare de la 1 Octombrie 2011.
 2. Obiectul contractului

  1. In schimbul Chiriei si al Pretului Serviciilor, LOCATORUL inchiriaza Unitatea LOCATARULUI , iar LOCATARUL inchiriaza Unitatea de la LOCATOR In conditiile art 1777 N.C.C, , LOCATORUL se obliga sa asigure LOCATARULUI folosinta UNITATII.
  2. In plus, in baza cererii LOCATARULUI, LOCATORUL va presta Servicii Suplimentare si va vinde Produse LOCATARULUI, in conformitate cu prevederile Listei de Preturi aplicabile.
 3. Interdictia subinchirierii si a cesiunii

  1. LOCATARUL nu are dreptul de a subinchiria Unitatea sau de a cesiona Contractul, fara acordul prealabil scris si expres al LOCATORULUI.
 4. Scopul inchirierii

  1. Scopul Inchirierii este depozitarea de catre LOCATAR in Unitatea proprietatea LOCATORULUI, a unor Bunuri care constituie proprietatea LOCATARULUI.
  2. LOCATARUL intelege si este de acord ca:
   • Contractul a fost incheiat de Parti in considerarea acestui Scop al Inchirierii specific;
   • Scopul Inchirierii nu poate fi modificat fara acordul expres, prealabil si scris al LOCATORULUI;
   • nerespectarea Scopului Inchirierii reprezinta o Incalcare Majora, indiferent de durata si tipul unei astfel de incalcari.
   • inregistrarea unui sediu social sau sediu secundar la Unitate este permisa LOCATARULUI numai in masura in care acest drept este prevazut expres in Contract sau in alt document semnat de LOCATOR.
 5. Obiecte interzise

  1. LOCATARUL intelege si consimte ca nu poate sa foloseasca UNITATEA inchiriata in scopul depozitarii in Unitate a oricarora din Obiectele Interzise, mai jos descrise:
   • substante toxice, inflamabile (cum ar fi gaz, vopsea, uleiuri sau solventi de curatare);
   • substante corozive sau caustice care pot afecta pielea sau alte materiale;
   • substante care sunt periculoase pentru mediu;
   • substante chimice, materiale radioactive, agenti biologici;
   • combustibili, produse din petrol;
   • gunoaie, reziduuri de orice fel, materiale perisabile;
   • azbest sau materiale care contin azbest;
   • gaze comprimate sau containere pentru gaze comprimate;
   • orice obiect care poate emite vapori, gaze, fum, mirosuri sau zgomote;
   • plante (vii sau moarte), animale (inclusiv pasari) vii sau moarte;
   • mancare de orice tip (inclusiv mancare pentru animale);
   • substante explozibile, munitie sau arme, sau componente ale acestora;
   • organe de origine animala sau umana;
   • substante vii sau viabile (cum ar fi culturi de celule);
   • blanuri, obiecte de arta sau de colectie, obiecte de neinlocuit;
   • obiecte care au o valoare speciala sau emotionala pentru LOCATAR;
   • bani (monede / bancnote) sau titluri de valoare;
   • vehicule defecte sau care nu corespund parametrilor tehnici specifici lor;
   • orice substanta ilegala (cum ar fi stupefiante), bunuri obtinute ilegal sau a caror detinere este ilegala;
   • substante periculoase, respectiv orice substanta reglementata de legislatia romana privind substantele periculoase, in special reglementarile care transpun acte normative ale Uniunii Europene in materie (in prezent Directiva Consiliului Europei din 27 iunie 1967 - 67/548/CEE, privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase);
   • orice bunuri a caror prezenta, depozitare sau folosinta sunt supuse unor reglementari speciale;
   • bunuri asupra carora LOCATARUL nu are un drept de proprietate;
   • orice obiect (sau grup de obiecte) a carui greutate depaseste capacitatea maxima de depozitare in Unitate, respectiv 400 kg/mp; in cazul in care Unitatea e de tip „vestiar” (unitate a carei usa are inaltime de aproximativ 1 metru) capacitatea maxima de depozitare este de 200 kg/mp.
  2. Folosirea UNITATII in scopul depozitarii a oricarui Obiect Interzis reprezinta o Incalcare Majora, indiferent de durata depozitarii, LOCATORUL fiind indreptatit pentru fiecare caz de acest tip sa aplice LOCATARULUI o taxa de 250 (doua-sute-cincizeci) Euro, excluzand TVA, in afara dreptului de a rezilia Inchirierea.
  3. In cazul in care LOCATORUL are motive sa considere ca un Obiect Interzis este depozitat in Unitate, LOCATARUL intelege si consimte ca LOCATORUL este in drept ca imediat si fara alt consimtamant al LOCATARULUI sa inlature lacatul, sa patrunda in spatiul UNITATII inchiriate, sa intocmeasca un proces verbal de constatare si sa arunce Obiectul Interzis (sau sa il predea autoritatilor, daca acest lucru este necesar confom legii, sau sa ia orice alte masuri pe care la considera necesare in functie de natura Obiectului Interzis), pe cheltuiala LOCATARULUI in conditiile art 1220 alin 1 N.C.C.
  4. In cazul in care considera ca Obiectul Interzis nu pune un pericol imediat Unitatii, Complexului EMS sau afacerilor sau reputatiei EMS, LOCATORUL poate solicita LOCATARULUI sa inlature Obiectul Interzis din Unitate si din Complexul EMS. In acest caz accesul LOCATARULUI la Unitate poate fi restrictionat de LOCATOR pana la momentul la care Obiectul Interzis este inlaturat. In scopul inlaturarii Obiectului Interzis, LOCATARUL va solicita asistenta in timpul Orelor de Functionare a Biroului a unui Angajat EMS, care va permite accesul LOCATARULUI in Unitate si va lua la cunostinta, pe baza unui proces verbal de situatie, de prezenta OBIECTULUI INTERZIS si de inlaturarea acestuia . In cazul in care LOCATARUL nu se prezinta , in timpul orelor de functionare a Biroului a unui angajat al EMS pentru a inlatura Obiectul Interzis din Complexul EMS, indiferent de motiv, in termen de 7 (sapte) zile de la data primirii solicitarii LOCATORULUI, LOCATARUL intelege si consimte ca LOCATORUL este indreptatit sa patrunda in spatiul UNITATII inchiriate si sa arunce Obiectul Interzis (sau sa ia orice alte masuri pe care la considera necesare in functie de natura Obiectului Interzis), pe cheltuiala LOCATARULUI, cumulativ cu dreptul de a rezilia Inchirierea.
  5. In toate cazurile in care Obiectul Interzis nu este inlaturat imediat din Complexul EMS de catre LOCATOR sau de catre LOCATAR (conform art. 5.4 de mai sus) valoarea Chiriei si a Pretului Serviciilor va fi majorata de 3 (trei) ori incepand cu ziua in care Obiectul Interzis este descoperit de LOCATOR, pe baza procesului verbal de constatare si pana la data la care Obiectul Interzis este inlaturat din Complexul EMS de catre LOCATOR sau de catre LOCATAR. LOCATARUL este de acord ca in toate cazurile in care LOCATORUL considera necesar, acesta poate depozita Obiectul Interzis in alt spatiu sau alta unitate si factura LOCATARULUI chiria si pretul serviciilor aplicabile pentru respective unitate sau respectivul spatiu, multiplicate cu 3 (trei), incepand cu ziua in care Obiectul Interzis este depozitat intr-o alta unitate sau spatiu si pana la ziua la care Obiectul Interzis este inlaturat din Complexul EMS de catre LOCATOR sau de catre LOCATAR. Prevederile prezentului art. 5.5 nu inlatura obligatia LOCATARULUI de a continua sa plateasca Chiria si Pretul Serviciilor pentru Unitate.
  6. In toate cazurile mentionate anterior LOCATARUL este de acord ca LOCATORUL nu va fi responsabil pentru pierderile suferite de LOCATAR ca urmare a inlaturarii lacatului, patrunderii in Unitate si aruncarii Obiectului Interzis (sau luarii oricarei alte masuri pe care LOCATORUL ar putea-o considera necesara tinand cont de natura Obiectului Interzis).
 6. Durata inchirierii si a contractului

  1. Contractul intra in vigoare pe Data Inceperii, Chiria si Pretul Serviciilor fiind datorate de catre LOCATR incepand cu aceasta data.
  2. Inchirierea va incepe pe data indeplinirii tuturor conditiilor mentionate in art. 7.1 de mai jos.
  3. In cazul in care LOCATARUL a optat in Articolul C din Contract pentru o durata definita, Inchirierea va inceta la finalul unei astfel de durate (daca nu inceteaza mai devreme in conformitate cu art. 31 de mai jos).
  4. Daca LOCATARUL, a optat pentru o durata nedeterminata, in conditiile art 1783 din N.C.C , perioada de inchiriere nu va putea depasi perioada maxima a locatiunii si va inceta in baza unei notificari de denuntare unilaterala trimisa de oricare Parte celeilalte Parti, conform art. 6.5 de mai jos (daca nu inceteaza mai devreme in conformitate cu art. 31 de mai jos).
  5. Daca LOCATARUL a optat pentru o Durata a Inchirierii nedeterminata, Inchirierea poate fi denuntata de oricare Parte printr-o notificare de denuntare unilaterala. Daca notificarea de incetare este primita de Partea destinatara nu mai tarziu de ziua 15 a lunii, Inchirierea va inceta pe ultima zi a acelei luni, la ora 18 EET. Daca notificarea de incetare este primita de Partea destinatara dupa ziua 15 a lunii, Inchirierea va inceta pe ultima zi a lunii urmatoare, la ora 18 EET.
  6. LOCATARUL poate utiliza formularul de incetare atasat in anexa 2 la Contract, inmanandu-l personal sau trimitandu-l catre LOCATOR intr-o alta maniera conform Contractului (art. 32).
  7. Cu exceptia clauzelor care se refera strict la Inchiriere (respectiv la dreptul LOCATARULUI de a folosi Unitatea si de a beneficia de prestarea Serviciilor, si la obligatia corelativa a LOCATORULUI de a asigura o astfel de folosinta si prestarea Serviciilor), care vor inceta conform art. 6.2 - 6.5 de mai sus, in toate cazurile Contractul va inceta pe data la care toate obligatiile Partilor vor fi integral indeplinite.
 7. Conditii pentru predarea unitatii

  1. Desi Contractul intra in vigoare pe Data Inceperii asa cum se arata mai sus, LOCATARULUI ii va fi inmanat Cardul de Acces si va putea accesa Unitatea sub conditia efectuarii platii atat a (i) Chiriei si a Pretului Serviciilor datorate la semnarea Contractului conform art 14.4 de mai jos,cat si a (ii) Garantiei.
  2. DACA CHIRIA SI PRETUL SERVICIILOR DATORATE LA SEMNAREA CONTRACTULUI SAU GARANTIA NU SUNT PLATITE DE LOCATAR LA MOMENTUL SEMNARII CONTRACTULUI, LOCATARUL DECLARA CA ARE DESTUL TIMP PENTRU A ASIGURA CREDITAREA CONTULUI EMS CU ACESTE SUME INAINTE DE DATA INCEPERII, SI CA A ALES DATA INCEPERII CUNOSCAND CONSECINTELE NEEFECTUARII PLATII LA TERMEN.
  3. Locatarul intelege ca:
   • Chiria si Pretul Serviciilor sunt stabilite pentru Unitatea aleasa de LOCATAR si nu in functie de metri patrati sau cubi;
   • LOCATORUL nu are nici o raspundere in legatura cu o eventuala diferenta intre dimensiunile exacte si dimensiunile aproximative indicate in Articolul C din Contract, si
   • LOCATARUL nu poate pretinde nici o reducere a Chiriei sau a Pretului Serviciilor sau alte compensatii sau avantaje ca urmare a unei astfel de diferente in dimensiuni.
 8. Predarea unitatii

  1. LOCATARUL declara ca inainte de semnarea Contractului a inspectat cu atentie Unitatea, si confirma ca Unitatea este goala, curata, nu prezinta semne de scurgeri/inundatii, zone umede, mirosuri, pete sau mucegaiuri, crapaturi sau alte defecte vizibile, si ca Unitatea corespunde scopuluipentru care LOCATARUL a incheiat Contractul, inclusiv in ceea ce priveste dimensiunile. In acest sens, LOCATARUL SI LOCATORUL convin in conditiile N.C.C, sa inlature in tot obligatia de garantie pentru viciile aparente a LOCATARULUI.
  2. Predarea Unitatii de catre LOCATOR catre LOCATAR va fi efectuata numai in baza unui proces-verbal de predare, intr-o forma agreata de LOCATOR, semnat de LOCATAR si de LOCATOR („Procesul-Verbal de Predare a Unitatii”). Avand in vedere ca dupa momentul semnarii Procesului-Verbal de Predare a Unitatii LOCATARUL sa va bucura de acces exclusiv la Unitate pe durata Inchirierii si ca va avea dreptul sa blocheze Accesul in Unitate instaland un lacat, LOCATORUL nu va avea nici o raspundere pentru consecintele omisiunii (din orice motive) a LOCATARULUI de a aduce un lacat corespunzator sau de a bloca accesul la Unitate prin instalarea unui lacat, consecinte care pot include schimbari in starea initiala a Unitatii.
  3. Refuzul sau intarzierea LOCATARULUI in semnarea Procesului- Verbal de Predare a Unitatii nu vor afecta dreptul LOCATORULUI de a percepe Chiria si Pretul Serviciilor incepand cu Data Inceperii.
 9. Carduri de acces

  1. Dupa indeplinirea ambelor conditii mentionate in art. 7.1 de mai sus LOCATARUL va primi de la LOCATOR 1 (un) Card de Acces, al carui pret este inclus in valoarea primei Chirii.
  2. LOCATARUL poate solicita emiterea de catre EMS a unor Carduri de Acces suplimentare. Detinerea a mai mult de un Card de Acces este permisa cu conditia platii unei taxe lunare de 6 (sase) Euro, excluzand TVA.
  3. Reactivarea unui Card de Acces (in cazurile in care un Card de Acces este blocat/dezactivat de LOCATOR din orice motiv conform Contractului) va costa 25 (doua-zeci-si-cinci) Euro, excluzand TVA. LOCATORUL va percepe de la LOCATAR o taxa de 50 (cincizeci) Euro, excluzand TVA, in fiecare din urmatoarele cazuri: (i) emiterea fiecarui Card de Acces suplimentar, (ii) inlocuirea oricarui Card de Acces, (iii) orice Card de Acces nereturnat de LOCATAR catre LOCATOR imediat dupa incetarea Inchirierii, (iv) orice Card de Acces care devine nefunctional din culpa LOCATARULUI.
  4. Cererile de inlocuire sau reactivare a unui Card de Acces vor fi procesate de catre Angajatii EMS numai in timpul Orelor de Functionare a Biroului, iar LOCATARUL intelege si consimte ca LOCATORUL nu va fi raspunzator pentru nici o pierdere suferita de LOCATAR ca efect al acestei reguli, care ar putea avea ca efect imposibilitatea LOCATARULUI de a accesa Unitatea inainte de deschiderea Biroului.
  5. LOCATARUL este responsabil pentru pastrarea Cardurilor de Acces. In cazul pierderii sau furtului unui Card de Acces LOCATARUL trebuie sa informeze LOCATORUL imediat in legatura cu acest eveniment.
  6. LOCATORUL nu va fi raspunzator pentru nici un prejudiciu suferit de LOCATAR , de catre alti clienti ai LOCATARULUI sau de catre alte persoane ca urmare a omisiunii din orice motive a LOCATARULUI de a notifica furtul sau pierderea unui Card de Acces.
  7. In acest caz LOCATARUL va despagubi LOCATORUL precum si alti clienti ai LOCATORULUI sau alte persoane:
   • pentru prejudiciile suferite ca urmare a omisiunii din orice motive a LOCATARULUI de a notifica LOCATORULUI furtul sau pierderea unui Card de Acces;
   • pentru prejudiciile suferite inainte de a notifica LOCATORUL in legatura cu furtul sau pierderea unui Card de Acces;
   • pentru prejudiciile suferite dupa ce LOCATARUL notifica LOCATORULUI in legatura cu furtul sau pierderea unui Card de Acces dar inainte ca LOCATORUL sa poata in mod rezonabil lua masurile necesare pentru prevenirea accesului neautorizat in Complexul EMS in baza Cardului de Acces furat sau pierdut. LOCATARUL intelege si accepta ca LOCATORUL este obligat sa dezactiveze Carduri de Acces (furate sau pierdute) numai in timpul Orelor de Functionare a Biroului, de indata ce LOCATORUL primeste solicitarea LOCATARULUI.
  8. LOCATARUL nu are dreptul sa transmita un Card de Acces unei persoane care nu este inregistrata de catre LOCATOR ca Persoana Autorizata. In cazul in care LOCATARUL incalca aceasta regula, LOCATORUL nu va fi tinut responsabil pentru prejudicii suferite de LOCATAR sau de alte persoane ca urmare a acestei incalcari, iar LOCATARUL va despagubi LOCATORUL, alti clienti ai LOCATORULUI sau alte persoane pentru prejudiciile suferite ca urmare a incalcarii acestei reguli.
  9. Toate Cardurile de Acces constituie proprietatea LOCATORULUI si trebuie returnate de LOCATAR catre LOCATOR imediat dupa incetarea Inchirierii.
  10. LOCATARUL va actiona cu grija atunci vand va utiliza aparatele de citit Cardul de Acces, pozitionate la intrare, iesire sau inauntrul Complexului EMS, in mod special atunci cand va accesa Complexul EMS cu un vehicul.
  11. LOCATARUL va achita LOCATORULUI costul reparatiilor sau al inlocuirii (si orice alt cost suportat sau suma echivalenta a unei pierderi suferite de LOCATOR) in cazul deteriorarii sau defectarii cauzate oricarui aparat pentru citirea Cardului de Acces (la intrare / iesire sau inauntrul Complexului EMS) de catre LOCATAR, Persoane Autorizate, persoane pentru care LOCATARUL este raspunzator potrivit legii sau persoane a caror prezenta in Complexul EMS a fost facilitata sau solicitata de LOCATAR (cum ar fi persoane conducand vehiculul cu care a fost produsa o deteriorare sau defectiune).
 10. Reguli privind accesul

  1. In timpul Orelor de Functionare a Biroului accesul in Spatiul Acces Birou este posibil fara utilizarea Cardului de Acces. Accesul in Spatiul Acces Clienti si in Cladirea EMS (inclusiv in anumite spatii din Cladirea EMS) este intotdeauna conditionat de utilizarea unui Card de Acces activat.
  2. LOCATARUL poate intra in Complexul EMS si in Unitate in timpul Orelor de Acces Nocturn in masura in care opteaza pentru acest acces si in masura in care achita Taxa de Acces Nocturn, in valoare de 25 (douazeci-si-cinci) Euro pe luna, excluzand TVA. EMS poate intrerupe accesul in timpul Orelor de Acces Nocturn, la propria discretie. LOCATARUL va putea accesa Unitatea in timpul Orelor de Acces Nocturn sub conditia achitarii Taxei de Acces Nocturn pentru momentul accesului.
  3. Imediat dupa primirea primului Card de Acces LOCATARUL poate bloca accesul in Unitate prin instalarea unui singur lacat.
  4. LOCATORUL nu este raspunzator pentru prejudicii suferite de LOCATAR in urma:
   • neblocarii de catre LOCATAR a accesului in Unitate prin instalarea unui lacat;
   • pierderii sau furtului cheii lacatului de catre LOCATAR;
   • predarii cheii lacatului de catre LOCATAR unei alte persoane (incluzand Persoane Autorizate sau Angajati EMS);
   • duplicarii cheii lacatului de catre LOCATAR pentru Persoane Autorizate sau pentru orice alta persoana;
   • accesului in Unitate a unor persoane care nu actioneaza in baza instructiunilor EMS.
  5. LOCATARUL intelege ca LOCATORUL nu este responsabil pentru utilizarea neautorizata a cheii lacatului inclusiv in cazul in care un Card de Acces este pierdut sau furat (indiferent daca utilizarea neautorizata a cheii lacatului ori accesul neautorizat in Unitate au loc inainte sau dupa ce LOCATARUL notifica LOCATORULUI pierderea sau furtul unui Card de Acces).
  6. In cazul in care LOCATARUL pierde toate cheile de la lacat, va solicita LOCATORULUI sa inlature lacatul unitatii inchiriate. Pentru inlaturarea lacatului unitatii, LOCATORUL va percepe LOCATARULUI un tarif, conform tarifelor specificate in Lista de Preturi aplicabila. Lacatul unitatii se va inlatura de LOCATOR numai in baza cererii scrise prealabile a LOCATARULUI, utilizand clesti speciali si numai in prezenta acestuia din urma. Pentru o mai buna intelegere, partile inteleg si accepta faptul ca, inlaturarea lacatului unitatii, in cazul pierderii tuturor cheilor acestuia, se poate realiza numai de catre LOCATOR si numai la solicitarea prealabila scrisa a LOCATARULUI, cu plata tarifului practicat de LOCATOR, fiind interzisa orice fel de interventie asupra lacatului unitatii, din partea LOCATARULUI sau tertelor persoane care actioneaza la solicitarea acestuia.
  7. Daca LOCATARUL instaleaza mai mult de un lacat, LOCATORUL va avea dreptul sa blocheze accesul LOCATARULUI in Unitate prin instalarea unui alt lacat (fara a inlatura lacatele existente) pana cand LOCATARUL inlatura lacatele suplimentare.
  8. In toate cazurile accesul / iesirea (pe jos sau utilizand un vehicul) in / din Spatiul Acces Clienti vor fi facute in sens unic prin intrarea numai dinspre bulevardul Theodor Pallady iar iesirea numai prin poarta de la Aleea Mizil.
  9. Limita de viteza in Complexul EMS este 10 km/ora.
  10. In scopul incarcarii sau descarcarii de bunuri in / din Unitate, LOCATARUL isi poate parca vehiculul in spatiile de parcare din Complexul EMS, pentru (i) o perioada continua maxima de 120 minute/zi sau (ii) o succesiune de intervale care nu pot cumula mai mult de 240 minute/zi. Pentru perioade mai mari LOCATARUL poate parca in afara Complexului EMS. Vehiculele motorizate nu trebuie sa fie in stare de functionare in timpul prezentei in Complexul EMS, cu exceptia manevrelor rezonabile de intrare si iesire.
  11. In cazul in care LOCATARUL incalca regulile privind parcarea in Complexul EMS, LOCATARUL autorizeaza LOCATORUL sa dispuna ridicarea / inlaturarea vehiculului din Complexul EMS de catre o companie specializata, pe cheltuiala LOCATARULUI.
  12. In interiorul Complexului EMS vor exista puncte de asistenta, disponibile 24 ore pe zi, 7 zile pe saptamana. In cazul oricarei intrebari legate de modul de functionare a Complexului EMS LOCATARUL poate apasa butonul de la punctele de asistenta si comunica intrebarea persoanei care va raspunde.
  13. LOCATARUL intelege ca Orele de Functionare a Biroului pot fi modificate de EMS fara a trimite nici o notificare catre LOCATAR, prin afisarea noului orar de functionare la intrarea in Zona Biroului.
 11. Reguli privind utilizarea

  1. LOCATARUL va aduce in Unitate numai Bunuri care pot fi depozitate in siguranta la temperatura Unitatii, care nu pot fi deteriorate ca urmare a temperaturii din Unitatate si care nu pot deveni Bunuri Interzise ca urmare a temperaturii din Unitate.
  2. Nu este permisa conectarea de aparate electrice in interiorul Complexului EMS, incluzand Unitatea si coridoarele din Cladirea EMS, fara acordul expres, scris si prealabil al LOCATORULUI. LOCATARUL nu va lasa aparate electrice in stare de functionare in absenta sa.
  3. LOCATARUL trebuie sa inlature pe cheltuiala proprie gunoiul din Unitate si sa mentina Unitatea perfect curata. LOCATARUL este responsabil pentru mentinerea curateniei in Unitate.
  4. LOCATARUL nu va lasa nici un fel de gunoaie in Complexul EMS. In cazul in care incalca aceasta regula, LOCATARUL va achita LOCATORULUI orice cheltuiala facuta de acesta in legatura cu activitatea de curatenie si transport al gunoaielor.
  5. LOCATARUL nu va
   • utiliza Unitatea sau intreprinde in Complexul EMS actiuni de o maniera care ar putea deranja Angajatii LOCATORULUI , contractorii cu interesele comerciale si de alta natura ale LOCATORULUI , alti clienti sau alte persoane in incinta Complexului EMS;
   • intreprinde actiuni care ar putea afecta negativ drepturile LOCATORULUI izvorate din polita de asigurare a Complexului EMS sau determina majorarea primelor aferente;
   • utiliza Unitatea ca spatiu pentru birou sau locuire, sau ca adresa personala sau profesionala;
   • utiliza adresa Complexului EMS sau a Unitatii ca adresa pentru trimiterea si primirea de corespondenta, in afara cazului in care acest lucru este agreat in scris de LOCATOR;
   • aplica orice tip de substanta in interiorul Unitatii sau Complexului EMS si/sau nu va efectua orice modificare mecanica in Unitate sau Complexul EMS;
   • atasa obiecte pe suprafetele interioare sau exterioare ale Unitatii sau Complexului EMS si/ sau nu va efectua modificari de orice tip in Unitate sau in Complexul EMS;
   • permite oricaror lichide, substante, mirosuri sau vapori sa iasa din Unitate si/sau oricarui zgomot sa fie auzit sau vibratie sa fie simtita in afara Unitatii;
   • cauza orice vatamare / deteriorare (a) Unitatii sau (b) altei parti din Complexul EMS, incluzand echipamente sau dispozitive precum aparatele pentru citirea Cardurilor de Acces sau (c) proprietatii EMS sau bunurilor sau persoanelor aflate in Complexul EMS;
   • in afara de depozitarea de Bunuri in Unitate, lasa obiecte in / pe sau cauza obstructionare sau incoveniente nejustificate in / pe coridoare, scari, lifturi, Spatii Comune in general sau alte zone din Complexul EMS;
   • omite sa manifeste politete in raport cu alte persoane din Complexul EMS si grija corespunzatoare pentru siguranta proprie si a altor persoane din Complexul EMS;
   • conecta Unitatea la utilitati;
  6. LOCATARUL nu va lasa Bunuri in afara Unitatii. LOCATORUL nu va fi tinut responsabil pentru Bunurile lasate de LOCATAR in afara Unitatii si nu este obligat sa monitorizeze situatia acestor Bunuri.
  7. Daca LOCATORUL descopera Bunuri lasate de LOCATAR in interiorul Complexului EMS (dar in afara Unitatii), LOCATORUL va fi indreptatit:
   • sa depoziteze aceste Bunuri in alt spatiu, si sa primeasca de la LOCATAR chiria si pretul serviciilor corespunzatoare acelui spatiu necesar pentru depozitarea Bunurilor, si
   • daca LOCATARUL nu plateste aceste sume, in scopul recuperarii lor sa aplice art. 29 din Contract asupra Bunurilor lasate de LOCATAR in afara Unitatii sau asupra tuturor Bunurilor LOCATARULUI care se afla in Unitate.
  8. LOCATARUL ia la cunostinta ca in interiorul Cladirii EMS fumatul este strict interzis.
 12. Returnarea unitatii

  1. La incetarea Inchirierii din orice motiv LOCATARUL va inlatura lacatul si va returna Unitatea catre LOCATOR perfect curata si goala, in starea in care se gasea la data predarii de LOCATOR catre LOCATAR, cu exceptia uzurii normale. In cazul in care LOCATARUL nu indeplineste aceasta obligatie, acesta va plati catre LOCATOR toate costurile legate de curatenie, trasportul gunoaielor si lucrarile de reparatii.
  2. In cazul in care LOCATARUL nu inlatura din Complexul EMS la terminarea Inchirierii toate Bunurile, LOCATORUL va fi indreptatit sa aplice dispozitiile art. 27 de mai jos.
 13. Persoane autorizate. Identificare

  1. Prin semnarea formularului Persoanelor Autorizate furnizat de LOCATOR, LOCATARUL poate indica LOCATORULUI identitatea persoanelor carora LOCATARUL doreste sa le permita accesul in Unitate.
  2. LOCATARUL se obliga sa solicite inregistrarea ca Persoane Autorizate numai a persoanelor care si-au exprimat in prelabil acordul privitor la prelucrarea datelor lor personale de catre LOCATOR in conditiile art. 35 din Contract.LOCATARUL va despagubi LOCATORUL pentru orice prejudiciu suferit de acesta ca urmare a neindeplinirii de catre LOCATAR a acestei obligatii.
  3. In cazul in care LOCATARUL este o persoana juridica, singura persoana fizica avand drept de a accesa Unitatea va fi persoana care a semnat Contractul in numele LOCATARULUI. In cazul in care LOCATARUL doreste sa permita si altor persoane accesul in Unitate sau in Complexul EMS, in acest caz formularul Persoanelor Autorizate va trebui semnat de LOCATAR in privinta fiecarei astfel de persoane.
  4. LOCATARUL poate notifica LOCATORULUI intentia sa de a retrage accesul unor Persoane Autorizate, retragerea intrand in vigoare in timpul Orelor de Functionare a Biroului cat de curand dupa primirea de catre LOCATOR a notificarii LOCATARULUI in acest sens.
  5. LOCATORUL are dreptul (dar nu si obligatia) sa solicite LOCATARULUI sau Persoanelor Autorizate sa prezinte dovada identitatii lor (cartea de identitate), si dreptul (dar nu si obligatia) de a refuza accesul sau prezenta in Complexul EMS a oricarei persoane care nu este in masura sa dovedeasca ca este fie LOCATARUL fie una din Persoanele Autorizate, chiar daca se afla in posesia unui Card de Acces.
  6. LOCATARUL trebuie sa se asigure ca Persoanele Autorizate citesc si inteleg Contractul inainte de primul lor acces in Complexul EMS. LOCATARUL intelege si consimte ca este pe deplin raspunzator pentru respectarea prevederilor Contractului de catre Persoanele Autorizate si ca este raspunzator in solidar cu orice Persoana Autorizata pentru orice incalcare a Contractului de catre respective Persoana Autorizata.
  7. Orice caz de incetare a Inchirierii sau de limitare a folosintei Unitatii privitoare la LOCATAR va avea efecte si asupra Persoanelor Autorizate, si orice incalcare a Contractului de catre o Persoana Autorizata va fi considerata o incalcare a Contractului de catre LOCATAR.
  8. Numai LOCATARUL poate solicita LOCATORULUI sa furnizeze, inlocuiasca, blocheze / dezactiveze sau reactiveze un Card de Acces.
 14. Chiria. Pretul serviciilor

  1. In considerarea Inchirierii si a furnizarii Serviciilor LOCATARUL va plati LOCATORULUI Chiria si Pretul Serviciilor.
  2. LOCATARUL va datora si achita LOCATORULUI Chiria si Pretul Serviciilor pentru intreaga Durata a Inchirierii, indiferent daca LOCATARUL foloseste sau nu Unitatea pe parcursul Duratei Inchirierii sau pe parcursul unor anumite perioade din Durata Inchirierii. LOCATORUL nu va inapoia LOCATARULUI sume de orice tip platite de LOCATAR in avans in considerarea unor perioade in care Inchirierea este in vigoare, chiar daca LOCATARUL decide sa nu utilizeze Unitatea in asemenea perioade.
  3. LOCATARUL intelege si accepta faptul ca, orice sume de bani achitate de catre acesta LOCATORULUI, cu titlu de Chirie si Pret al Serviciilor, in avans, in considerarea unui contract de inchiriere, nu vor fi returnate si/sau nu vor fi transferate in considerarea unui alt contract de inchiriere, in cazul in care LOCATARUL fie denunta unilateral contractul de inchiriere, fie solicita schimbarea Unitatii ce face obiectul contractului de inchiriere, cu o noua Unitate.
  4. Chiria si Pretul Serviciilor vor fi datorate pentru luni calendaristice intregi (fiecare luna de Inchiriere inceputa va fi considerata si facturata ca o luna plina in scopul calculului Chiriei si Pretului Serviciilor) si achitate de LOCATAR in avans pentru fiecare luna, nu mai tarziu de data de 5 a lunii pentru care este datorata Chiria sau Pretul Serviciilor.
  5. Prin exceptie, Chiria si Pretul Serviciilor datorate la semnarea Contractului vor consta in:
   • Chiria si Pretul Serviciilor pentru luna in care cade Data Inceperii (prima luna); daca Data Inceperii nu este prima zi a unei luni, atunci Chiria va fi calculata proportional cu numarul de zile dintre Data Inceperii si sfarsitul primei luni (orice astfel de zi va fi facturata [Chiria+Pretul Serviciilor] impartit la 31), plus
   • Chiria pentru luna urmatoare lunii in care cade Data Inceperii, cu conditia ca Durata Inchirierii sa nu fie limitata la prima luna.
  6. LOCATORUL va emite gratuit facturile pentru Chirie si Pretul Serviciilor, in general cu 10 (zece) zile inainte de data scadentei. Daca LOCATARUL nu primeste factura cu 7 (sapte) zile inainte de data scadentei, este obligat sa raporteze acest fapt catre LOCATOR. Neprimirea la timp a facturii nu exonereaza LOCATARUL de obligatia de a efectua plata integrala nu mai tarziu de data scadentei, avand in vedere ca prezentul Contract reprezinta un document justificativ suficient pentru plata si ca rata de schimb aplicabila poate fi comunicata de LOCATOR catre LOCATAR imediat prin telefon sau fax (in cazul in care LOCATARUL aplica o rata de schimb a BNR valabila pentru o alta zi decat aceea in care EMS a emis factura, diferenta negativa sau pozitiva va fi reflectata in factura ulterioara).
  7. Fara a prejudicia dreptul LOCATARULUI de a denunta unilateral Inchirierea in conformitate cu art. 6.5 din Contract, partile convin ca valoarea Chiriei este ferma pentru o perioada de 3(trei) luni de la semnarea Contractului, dupa care LOCATORUL o poate modifica prin trimiterea unui notificari corespunzatoare sau prin includerea in factura a unei mentiuni privind modificari ale valorii Chiriei / Pretului Serviciilor.
  8. Modificarea Chiriei / Pretului Serviciilor va deveni aplicabila intotdeauna in prima zi a unei luni („Data de Aplicare”) respectiv in prima zi a lunii care urmeaza lunii in care notificarea sau factura a fost primita de LOCATAR , dar nu mai devreme de 30 zile de la data primirii. (exemplu: daca notificarea sau factura este primita pe 1 Iulie, Data de Aplicare este 1 August, dar daca este primita pe 2 Iulie Data de Aplicare este 1 Septembrie), cu exceptia cazului in care LOCATORUL primeste inainte de Data de Aplicare notificarea LOCATARULUI privind denuntarea unilaterala a Inchirierii, conform art. 6.5 din Contract (caz in care Chiria si Pretul Serviciilor vor ramane neschimbate pana la incetarea Inchirierii).
  9. Neefectuarea de catre LOCATAR a platii integrale a Chiriei si a Pretului Serviciilor pana la data scadentei constituie o Incalcare Majora.
  10. Chiria si Pretul Serviciilor vor fi datorate de LOCATAR pentru toate perioadele din Durata Inchirierii cand accesul LOCATARULUI in Unitate sau in Complexul EMS este restrictionat sau limitat de LOCATOR in conformitate cu Contractul.
  11. Prevederile art. 14. 3 – 14.4 de mai sus vor fi aplicabile si Taxei de Acces Nocturn, daca LOCATARUL opteaza pentru accesul in Unitate in timpul Orelor de Acces Nocturn, si taxei pentru detinerea a mai mult de un Card de Acces.
 15. Proceduri de plata. Specificarea numarului contractului.

  1. In privinta tuturor platilor efectuate conform Contractului, LOCATARUL va specifica in documentele de plata (cum ar fi ordine de plata) Numarul Facturii, si intelege ca in cazul omisiunii efectuarii unei astfel de mentiuni plata poate sa nu fie luata in seama si poate fi considerata neefectuata, cu toate efectele aferente.
  2. Toate platile conform Contractului vor fi efectuate in Lei la cursul de schimb Euro / Lei al BNR aplicabil pe data emiterii facturii.
  3. Plata oricarei sume datorate conform Contractului va fi considerata efectuata pe data la care este creditat contul Partii beneficiare a platii. LOCATARUL trebuie sa se asigure ca efectueaza plata astfel incat contul LOCATORULUI sa fie creditat nu mai tarziu de data scadentei.
  4. Daca LOCATARUL efectueaza plati care exced datoriilor curente exigibile, LOCATORUL este autorizat sa foloseasca diferenta pentru acoperirea datoriilor viitoare. Daca LOCATARUL solicita inapoierea unei astfel de sume platite in plus,LOCATORUL va restitui suma platita in plus in termen de 20 (douazeci) zile de la data primirii solicitarii, mai putin comisioanele / costurile aferente transferului bancar (sau altei metode de plata solicitate de LOCATAR si agreata de LOCATOR).
  5. In cazul platilor efectuate cu cardul bancar, LOCATARUL va achita in plus fata de suma datorata LOCATORULUI, o taxa de 2% din suma platita, aceasta taxa reprezentand comisionul platit de LOCATOR bancii. Pentru aceasta taxa de 2% platita ca urmare a efectuarii unei plati cu cardul, LOCATORUL va emite LOCATARULUI o factura cu titlul de cheltuieli ocazionate cu desfasurarea contractului.
 16. Penalitati de intarziere. Date ale scadentei

  1. In cazul in care LOCATARUL nu efectueaza pe sau inainte de data scadentei o plata datorata conform Contractului, LOCATARUL va datora LOCATORULUI o penalitate de 0,5% pe zi de intarziere aplicata la valoarea datoriei neachitate.
  2. Valoarea penalitatilor poate depasi valoarea datoriei la care se aplica.
  3. Date ale Scadentei: Cu exceptia cazului in care se specifica altfel in Contract (precum in cazul Chiriei si a Pretului Serviciilor) sau in Lista de Preturi, orice suma datorata conform Contractului va deveni exigibila in termen de 7 (sapte) zile de la primirea de catre LOCATAR a primei notificari a LOCATORULUI referitoare la respectiva datorie.
 17. Alte costuri administrative

  1. In plus fata de Chirie si Pretul Serviciilor, LOCATARUL va achita LOCATORULUI orice cost suportat de LOCATOR ca urmare a indeplinirii necorespunzatoare sau neindeplinirii de catre LOCATAR a obligatiilor contractuale, cum ar fi costuri legate de corespondenta inregistrata, convorbiri telefonice pentru atentionarea necesitatii de a efectua plati restante, etc.
  2. In categoria Costurilor Administrative vor fi incluse si cheltuielile ocazionate cu desfasurarea contractului, cum ar fi taxa de 2 % platita de LOCATAR LOCATORULUI, in plus fata de suma datorata, in cazul efectuarii unei plati cu cardul bancar. Taxa suplimentara de 2% va fi facturata de LOCATOR corespunzator, cu titlul de cheltuieli ocazionate de desfasurarea contractului.
 18. Garantia

  1. Garantia va fi retinuta de EMS pe parcursul duratei Inchirierii iar LOCATARUL este de acord ca poate fi folosita de catre LOCATOR fara o notificare prealabila pentru a acoperi orice datorie a LOCATARULUI catre LOCATOR nascuta din Contract, indiferent de sursa sau tipul acestei datorii, cum ar fi Chiria sau Pretul Serviciilor neachitate, penalitati, datorii nascute ca urmare a reparatiilor necesare din culpa LOCATARULUI, etc.
  2. Garantia nu va fi purtatoare de dobanda.
  3. LOCATORUL va notifica LOCATARUL in legatura cu orice utilizare a Garantiei (totala sau partiala) pe care a efectuat-o in scopul acoperirii unor datorii ale LOCATARULUI conform Contractului. Daca Inchirierea nu a incetat la momentul utilizarii de catre LOCATOR a Garantiei, LOCATARUL va transfera catre LOCATOR partea din Garantie care a fost utilizata de acesta , astfel incat valoarea Garantiei sa fie reintregita. Omisiunea din orice motiv a LOCATORULUI de a efectua acest transfer in termen de 7 zile de la primirea notificarii LOCATORULUI privind utilizarea Garantiei constituie o Incalcare Majora.
  4. Dupa incetarea Inchirierii LOCATORUL va restitui catre LOCATAR Garantia, nu mai tarziu de data de 14 a lunii ulterioare lunii in care Inchirierea a incetat, in masura in care nu a fost utilizata deja si dupa ce LOCATORUL deduce sumele necesare pentru a se asigura ca toate datoriile LOCATARULUI conform Contractului sunt in intregime platite. Transferul Garantiei va fi efectuat in contul indicat de LOCATAR in Articolul A din Contract sau comunicat ulterior catre LOCATOR, in RON, la valoarea incasata de LOCATOR de la LOCATAR. Garantia va fi restituita LOCATARULUI tinand cont de cursul BNR valabil la data la care a fost emisa factura pentru incasarea garantiei si in atare situatie nu sunt aplicabile dispozitiile art. 15.2. de mai sus. Daca transferul catre contul LOCATARULUI nu este posibil din motive neimputabile LOCATORULUI (cum ar fi: date gresite ale contului, cont inchis), LOCATORUL va pastra Garantia (mentinand disponibilitatea pentru returnarea acesteia) pentru o perioada de un an dupa incetarea Inchirierii, dupa a carei expirare LOCATARUL este de acord si consimte ca Garantia poate fi retinuta definitiv de LOCATOR , ca efect al prescriptiei dreptului LOCATARULUI de a mai solicita restituirea Garantiei , in conditiile 2515 alin.3 N.C.C..
 19. Limitari ale folosintei

  1. Daca o plata nu este efectuata de LOCATAR pana pe data scadentei conform Contractului, LOCATORUL are dreptul sa blocheze imediat accesul LOCATARULUI in Complexul EMS (inclusiv prin dezactivarea Cardurilor de Acces) si / sau sa blocheze accesul LOCATARULUI la Unitate prin instalarea unui lacat la Unitate (fara sa inlature lacatul LOCATARULUI).
  2. LOCATARUL i se va permite accesul la Unitate cu conditia (si de la data) efectuarii in integralitate a platii datoriilor restante (inclusiv a penalitatilor).
  3. LOCATORUL poate limita temporar accesul LOCATARULUI in Unitate sau in Complexul EMS daca va considera ca siguranta LOCATARULUI sau a altor persoane in Complexul EMS sau siguranta Bunurilor sau a altor bunuri din Complexul EMS este in pericol.
  4. LOCATARUL este de acord ca LOCATORUL nu este responsabil pentru prejudiciile pe care LOCATARUL le-ar putea suferi ca rezultat al imposibilitatii LOCATARULUI de a intra in Unitate in cazurile si pentru perioadele mentionate la art. 19.1 - 19.3 de mai sus, si e de acord ca pentru aceste perioade datoreaza Chiria, Pretul Serviciilor si alte sume care sunt datorate potrivit Contractului (cum ar fi Taxa de Acces Nocturn), atat timp cat Inchirierea nu a incetat. In cazul in care Inchirierea a incetat, vor fi aplicabile dispozitiile art. 27 de mai jos.
  5. Prevederile prezentului art. 19 nu inlatura dreptul LOCATORULUI de a rezilia Inchirierea ca rezultat al unei Incalcari Majore.
 20. Inlocuirea unitatii

  1. LOCATARUL este de acord ca LOCATORUL este indreptatit sa inlocuiasca Unitatea furnizand LOCATARULUI o unitate similara in Complexul EMS, in oricare din urmatoarele cazuri:
   • incident sau circumstanta care in opinia rezonabila a LOCATORULUI determina necesitatea inchiderii Unitatii sau a unei parti din Complexul EMS;
   • daca o parte a Complexului EMS este inchisa pentru reparatii sau reamenajare.
  2. In astfel de cazuri, la libera optiune a LOCATORULUI si in functie de disponibilitatea sa, precum si raportat la perioada de timp pentru care Bunurile vor fi mutate din Unitate:
   • Bunurile se vor muta intr-o Unitate similara cu cea initial inchiriata de LOCATAR. In atare situatie, Chiria va ramane neschimbata, LOCATARUL intelegand si acceptand faptul ca, va datora LOCATORULUI, inclusiv in aceasta perioada, atat Chiria cat si Pretul Serviciilor;
   • In cazul in care mutarea va fi permanenta si LOCATORUL nu dispune de o Unitate similara cu cea inchiriata de LOCATAR, Bunurile vor fi mutate intr-o alta Unitate din Complexul EMS, in functie de disponibilitatea LOCATORULUI, urmand ca partile sa renegocieze Chiria, raportat la coordonatele noii Unitati;
   • In cazul in care mutarea nu este permanenta si LOCATORUL nu dispune de Unitati in care sa efectueze relocarea Bunurilor, pe perioada in care este necesar sa evacueze Unitatea inchiriata de LOCATAR, Bunurile vor fi mutate in Spatiul Comun din incinta Complexului EMS. In atare situatie, LOCATORUL va asigura paza si protectia Bunurilor, urmand ca, la incetarea motivului care a determinat mutarea Bunurilor, acesta sa procedeze la relocarea lor in Unitatea inchiriata de LOCATAR. Pe perioada de timp cat Bunurile s-au aflat depozitate in Spatiul Comun din incinta Complexului EMS, LOCATARUL va datora LOCATORULUI in continuare Chiria si Pretul Serviciilor.

   In toate situatiile, LOCATORUL va furniza sprijin corespunzator LOCATARULUI (gratis) pentru transportarea Bunurilor in alta unitate.

  3. Pentru o mai buna intelegere, mutarea bunurilor din Unitate se poate efectua, in functie de urgenta, fie cu notificarea prealabila a LOCATARULUI, fie direct de catre LOCATOR, fara notificarea prealabila a LOCATARULUI. (i) In cazul in care mutarea Bunurilor se face fara notificarea prealabila a LOCATARULUI, LOCATORUL se obliga ca, in cel mai scurt timp posibil dupa mutarea, sa informeze LOCATARUL cu privire la acest aspect, indicand, in notificarea remisa acestuia, coordonatele noii Unitati, fiind pe deplin aplicabile dispozitiile art. 20.6 de mai jos. (ii) In cazul in care mutarea Bunurilor se face cu notificarea prealabila a LOCATARULUI, LOCATORUL va specifica in notificare atat perioada de timp pentru care va opera aceasta mutare, locatia in care vor fi mutate Bunurile, precum si, va acorda LOCATARULUI, in functie de urgenta si motivul care a determinat aceasta mutare, o perioada de timp rezonabila, in vederea realizarii mutarii Bunurilor. In cazul in care LOCATARUL refuza sa isi mute Bunurile in alta unitate pana la termenul notificat, LOCATARUL intelege si accepta ca LOCATORUL va fi indreptatit sa inlature lacatul si sa transporte Bunurile in alta unitate, pe cheltuiala LOCATARULUI si fara nici o responsabilitate pentru orice prejudiciu suferit de LOCATAR ca urmare a acestor operatiuni (in afara de prejudicii cauzate cu intentie sau din culpa grava a Angajatilor LOCATORULUI sau contractorilor acestuia).
  4. In functie de motivele care au determinat inlocuirea Unitatii, inlocuirea va fi temporara sau definitiva, asa cum va fi decis de LOCATOR si comunicat LOCATARULUI.
  5. Pe durata in care Bunurile sunt depozitate in alta unitate, Contractul se va aplica folosintei noii unitati de catre LOCATAR in toate privintele, asa cum se aplica folosintei Unitatii.
  6. Dupa ce este informat de LOCATOR in legatura cu coordonatele noii unitati, LOCATARUL isi poate instala propriul lacat la noua unitate.LOCATARUL poate folosi noua unitate pana la data la care LOCATORUL notifica LOCATARUL ca Unitatea este din nou disponibila sau ca prevederile prezentului articol 20 trebuie aplicate si in privinta noii unitati. Imediat dupa primirea unei astfel de notificari LOCATARUL va inlatura lacatul de la noua unitate (pe care o va inapoia catre LOCATOR) si va transporta Bunurile in unitatea indicata de acesta.
 21. Accesul ems in unitate pe perioada inchirierii

  1. Ca regula generala LOCATORUL nu va intra in Unitate pe Durata Inchirierii. Cu toate acestea, LOCATORUL ar putea avea nevoie sa intre in Unitate pentru a realiza lucrari de intretinere sau reparatii, caz in care LOCATARUL se obliga sa permita accesul LOCATORULUI in Unitate, in baza solicitarii acestuia In cazul in care LOCATARUL refuza accesul LOCATORULUI in Unitate LOCATARUL va suporta toate costurile platite de acesta ca urmare a imposibilitatii de a realiza lucrarile de intretinere sau reparatii la momentul solicitat.
  2. Daca realizarea lucrarilor de intretinere sau reparatii necesita inlaturarea Bunurilor din Unitate, vor fi aplicabile dispozitiile art. 20 de mai sus.
  3. LOCATARUL autorizeaza LOCATORUL sa inlature lacatul si sa intre in Unitate imediat si fara sa –l notifice si fara sa obtina alt consimtamant de la acesta in oricare din urmatoarele cazuri:
   • in cazul in care in Unitate sunt necesare lucrari de intretinere sau de reparatii urgente;
   • intrarea in Unitate e motivata de presupunerea rezonabila ca (a) in Unitate se afla Obiecte Interzise, (b) Scopul Inchirierii a fost incalcat, sau (c) Unitatea a fost deteriorata in orice mod de LOCATAR.
  4. LOCATARUL intelege si consimte ca LOCATORUL nu are nici o raspundere pentru prejudiciile suferite de LOCATAR ca urmare a aplicarii de catre LOCATOR a dispozitiilor prezentului art. 21.
 22. Drepturi si obligatii ale locatorului

  1. Sa predea LOCATARULUI unitatea, in conditiile aratate la art 7 si 8 din Contract si sub conditia indeplinirii de catre LOCATAR a obligatiilor prevazute de art 7 din contract.
  2. Sa asigure LOCATARULUI folosinta linistita a Unitatii pe parcursul Duratei Inchirierii, in conformitate cu dispozitiile Contractului.
  3. Sa mentina bunul in stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata locatiunii.
  4. LOCATORUL nu va intra in Unitate pe parcursul Duratei Inchirierii, cu exceptia cazurilor prevazute in Contract.
  5. Cat de curand posibil dupa primirea cererii LOCATARULUI (dar in timpul Orelor de Functionare a Biroului) EMS va lua masurile necesare pentru blocarea, inlocuirea, dezactivarea sau reactivarea Cardului de Acces, dupa caz.
  6. LOCATORUL va pune la dispozitia LOCATARULUI un carut/ o transpaleta, pentru ca acestea sa fie utilizate de LOCATAR in incinta complexului EMS, conform Regulilor de Utilizare afisate de LOCATOR, la locul depozitarii carutului/transpaletei si numai prin intermediul Personalului Propriu Autorizat in acest sens.
  7. LOCATORUL nu detine si nu va pune la dispozitia LOCATARULUI Personalul Autorizat pentru a utiliza carutul/transpaleta si nu va fi tinut raspunzator, in niciun fel, pentru eventualele prejudicii/accidente cauzate ca urmare a utilizarii utilajelor mai sus enumerate de personal care nu este autorizat sa le utilizeze sau ca urmare a nerespectarii Regulilor de Utilizare ale utilajelor.
 23. Drepturi si obligatii ale locatarului

  1. Sa preia de la LOCATAR unitatea, in conditiile aratate la art 7 si 8 din Contract si sub conditia indeplinirii a obligatiilor prevazute art 7 din contract.
  2. Sa plateasca chiria, contravaloarea serviciilor precum si orice alta obligatie de plata agreata contractual, in cunatumul si la termenii stabiliti prin contract.
  3. Sa foloseasca Unitatea, cu prudenta si maxima diligenta.
  4. Sa restituie Unitatea la incetarea, din orice cauza a contractului de Inchiriere.
  5. LOCATARUL are dreptul sa foloseasca Unitatea in conformitate cu Scopul Inchirierii, si sa beneficieze de prestarea Serviciilor.
  6. LOCATARUL va utiliza Unitatea in conformitate cu toate regulile prevazute in Contract.
  7. LOCATARUL va informa imediat LOCATORUL in legatura cu orice necesitate de a fi efectuate lucrari de reparatii in Unitate, necesitate care este sau ar putea fi sesizabila in mod rezonabil de LOCATAR. LOCATARUL va achita LOCATORULUI toate costurile suportate ca urmare a neindeplinirii acestei obligatii.
  8. Daca LOCATARUL cauzeaza orice vatamare Unitatii sau Complexului EMS, este obligat sa raporteze acest fapt imediat catre LOCATOR si sa despagubeasca LOCATORUL pentru toate pierderile aferente (incluzand costurile reparatiilor). In nici un caz LOCATARUL nu va efectua lucrari de reparatii fara a obtine acordul scris, prealabil si expres al LOCATORULUI. Incalcarea acestei clauze de catre LOCATAR constituie o Incalcare Majora.
  9. LOCATARUL este obligat sa utilizeze carutul/transpaleta pusa la dispozitie de LOCATOR, numai prin intermediul Personalului Propriu Autorizat in acest sens si numai cu respectarea Regulilor de Utilizare afisate de LOCATOR.
  10. LOCATARUL intelege, accepta si isi auma intreaga responsabilitate in cazul producerii de accidente/prejudicii ca urmare a nerespectarii obligatiilor de la art. 23.9., LOCATORUL fiind pe deplin exonerat de raspundere in atare situatie. Deasemenea, LOCATARUL va fi tinut raspunzator si pentru nerespectarea Regulilor de Utilizare de catre persoanele autorizate ale acestuia.
 24. Raspunderea locatorului

  1. LOCATARUL intelege si e de acord ca LOCATORUL nu va fi raspunzator pentru nici un prejudiciu suferit de LOCATAR, daca acesta se produce:
   • de catre alt client, terti sau persoane pentru care LOCATORUL nu este responsabil conform legii;
   • ca urmare a oricarui act, neglijenta sau omisiune a LOCATARULUI, Persoanelor Autorizate sau a altor persoane carora LOCATARUL le acorda acces in Unitate sau le faciliteaza accesul in Complexul EMS;
   • ca urmare a unor cazuri de Forta Majora;
   • ca urmare a unor fapte prevazute de legea penala, cum ar fi furt sau distrugere;
   • ca urmare a aplicarii prevederilor Contractului, cum ar fi prevederile care dau dreptul LOCATORULUI de a (a) bloca accesul LOCATARULUI la Unitate prin instalarea unui lacat, sau (b) limita accesul LOCATARULUI la Unitate, sau (c) inlatura lacatul LOCATARULUI si de a intra in Unitate, sau (d) depozita Bunurile in alte spatii decat Unitatea, sau (e) intra in Unitate pentru scopul de a efectua lucrari de reparatii, etc.
  2. In eventualitatea cauzarii unui prejudiciu pentru care LOCATORUL este responsabil, LOCATARUL se obliga sa comunice LOCATORULUI producerea evenimentului in termen de maxim 48 ore de la momentul la care il ia la cunostinta. LOCATORUL nu va fi responsabil pentru consecintele neindeplinirii de catre LOCATAR a acestei obligatii, daca urmare a acestei neindepliniri LOCATORUL nu a putut limita dimensiunile sau valoarea prejudiciului.
  3. LOCATARUL intelege si consimte ca LOCATORUL nu are nici un control asupra si nici cunostinta in legatura cu valoarea sau tipul Bunurilor pe care acesta le poate aduce in sau inlatura din Unitate, si ca in nici un caz raspunderea LOCATORULUI pentru un prejudiciu sau pentru mai multe prejudicii avand aceeasi sursa nu va depasi echivalentul valorii sumei Chiriei si a Pretului Serviciilor (incluzand TVA) care sunt aplicabile conform Contractului la momentul producerii prejudiciului. LOCATARUL confirma ca inaintea semnarii Contractului i-a fost recomandat de LOCATOR sa incheie un contract corespunzator de asigurare a Bunurilor, in functie de valoarea la care LOCATARUL estimeaza Bunurile.
 25. Raspunderea locatarului

  1. LOCATARUL se obliga sa despagubeasca LOCATORUL pentru orice prejudiciu suferit sau cost suportat de LOCATOR ca urmare a:
   • incalcarii Contractului de catre LOCATAR Persoane Autorizate, persoane carora accesul in Complexul EMS le-a fost facilitat sau solicitat de LOCATAR, sau persoane pentru care LOCATARUL raspunde conform legii;
   • pierderii sau furtului unui Card de Acces, inainte ca LOCATORUL sa fi fost notificat si sa fi avut posibilitatea sa blocheze un astfel de Card de Acces.
  2. Despagubirile acordate de LOCATAR catre LOCATOR conform art. 25.1 de mai sus vor include (fara a fi limitate la): cheltuieli cu curatenia, transportul gunoaielor, lucrarile de reparatii, amenzi platite de LOCATOR autoritatilor, despagubiri acordate de LOCATOR altor persoane sau clienti, cheltuieli cu avocati, alti consultanti sau evaluatori, executori judecatoresti, executarea silita, licitatii, etc.
  3. Sumele de achitat de LOCATAR ca despagubire conform prezentului articol 24 reprezinta sume datorate de LOCATAR catre LOCATOR conform Contractului, astfel fiind supuse prevederilor art. 15, 16, 18 si 29 ale Contractului.
 26. Riscuri. Raspunderea pentru paza bunurilor. Temperatura in unitate

  1. LOCATARUL intelege si consimte ca:
   • in calitate de locatar al Unitatii, suporta toate riscurile aferente Bunurilor si prezentei lor in Unitate sau in Complexul EMS (inclusiv in cazul in care Bunurile sunt lasate in afara Unitatii de LOCATAR , sau in cazul in care conform Contractului Bunurile sunt depozitate in alte spatii decat Unitatea);
   • Serviciile nu includ si paza Bunurilor sau Unitatii (respectiv LOCATORUL nu se obliga conform Contractului sa asigure paza Bunurilor) iar LOCATARUL suporta toate riscurile aferente pazei Bunurilor.
  2. In ceea ce priveste temperatura in interiorul Unitatii (indiferent de tipul Unitatii) sau a Cladirii EMS, LOCATARUL intelege si consimte ca:
   • aceasta poate varia in functie de anotimp si de modificarile starii vremii in fiecare anotimp, precum si de cantitatea si tipul Bunurilor depozitate in Unitate;
   • LOCATORUL nu se obliga sa asigure sau sa mentina o anumita temperatura, si nu este raspunzator pentru nici o deteriorare a Bunurilor ca rezultat al depozitarii acestora in Unitate; cu toate acestea LOCATORUL va depune toate eforturile pentru a asigura ca temperatura nu scade sub 5o Celsius in Unitatile care nu au acces direct dinspre Spatiul Acces Clienti;
   • este datoria LOCATARULUI sa inspecteze periodic Unitatea si sa se asigure ca depoziteaza sau mentine in Unitate numai Bunuri care pot fi depozitate in conditii de siguranta in temperatura din Unitate.
  3. Daca accesul in Unitate este posibil direct din Spatiul Acces Clienti, totodata LOCATARUL ia la cunostinta ca in Unitate nu va exista nici un sistem de incalzire sau de ventilatie.
 27. Depozitarea bunurilor dupa incetarea inchirierii. Depozitarea bunurilor in afara unitatii.

  1. LOCATARUL va datora LOCATORULUI sub forma de penalitate, o suma lunara egala cu suma Chiriei multiplicata cu 3 (trei) in toate cazurile cand:
   • Inchirierea inceteaza, si
   • pentru motive care nu sunt imputabile LOCATORULUI Bunuri continua sa fie prezente in Unitate sau in alt spatiu din Complexul EMS (de exemplu datorita faptului ca datoriile LOCATARULUI nu sunt platite in intregime, sau faptului ca LOCATARUL nu inlatura Bunurile din Complexul EMS).
  2. Suma mentionata la art. 27.1 de mai sus, sub forma de penalitate, va fi datorata de LOCATAR incepand cu data incetarii Inchirierii si pana la data la care Bunurile sunt returnate de LOCATOR catre LOCATAR (in principiu ca urmare a achitarii integrale a datoriilor acestuia ) sau data la care Bunurile sunt indepartate din Complexul EMS conform Contractului.
 28. Servicii suplimentare. Produse

  1. LOCATARUL poate solicita LOCATORULUI sa presteze Servicii Suplimentare sau sa-i vanda Produse si intelege ca prestarea sau vanzarea acestora va fi supusa prevederilor Listei de Preturi, ca si altor conditii pe care LOCATORUL le-ar putea stabili.
  2. Inainte de contractarea Serviciilor Suplimentare sau cumpararii de Produse LOCATARUL se obliga sa consulte Lista de Preturi actualizata si sa se asigure ca a inteles toate prevederile aplicabile.
  3. LOCATARUL e de acord ca orice suma pe care o datoreaza catre LOCATOR in considerarea Serviciilor Suplimentare sau a Produselor (i) reprezinta o suma datorata de LOCATAR conform prezentului Contract, cu toate implicatiile aferente, si (ii) poate fi inclusa de LOCATOR in facturile lunare referitoare la Chirie si Pretul Serviciilor.
  4. LOCATARUL intelege totodata ca trebuie sa inspecteze orice Produs la momentul preluarii acestuia de la LOCATOR si sa se asigure ca nu prezinta defecte vizibile si ca functioneaza in mod corespunzator. LOCATORUL nu va fi raspunzator pentru pretentii ulterioare privind vicii care erau vizibile la data preluarii de catre LOCATOR sau privind vicii cauzate de maniera in care LOCATARUL a utilizat sau depozitat Produsul.
 29. Dreptul de retentie/privilegiul special

  1. In conditiile art. 2495 N.C.C, in scopul garantarii indeplinirii oricarei obligatii a LOCATARULUI prevazuta de Contract, acesta constituie prin prezentul Contract un drept de retentie in favoarea LOCATORULUI asupra tuturor Bunurilor care la momentul la care o obligatie devine exigibila conform Contractului se afla in Unitate sau sunt lasate de acesta (sau de Persoane Autorizate sau alte persoane carora LOCATARUL le-a facilitat accesul in Complexul EMS) in alt loc din Complexul EMS. DREPTUL DE RETENTIE se intinde si asupra Bunurilor mentionate mai sus in prezentul articol dar care sunt depozitate de LOCATOR in alt loc din Complexul EMS, in conformitate cu prevederile Contractului.
  2. In conditiile art 2339 alin1 lit A N.C.C, partile convin expres ca LOCATARUL sa constituie in favoarea LOCATORULUI un privilegiul special asupra tuturor bunurilor mobile aratate la art 29.1 din prezentul Contract, pe durata existentei dreptului de retentie.
  3. DREPTUL DE RETENTIE va ramane in vigoare pana la data la care toate datoriile LOCATARULUI catre LOCATOR conform Contractului sunt integral platite.
  4. Valoarea maxima a obligatiilor garantate prin DREPTUL DE RETENTIE este de 10.000 (zece-mii) Euro.
  5. LOCATARUL intelege si e de acord ca: IN CAZ DE NEEXECUTARE CREDITORUL POATE FOLOSI MIJLOACELE PROPRII PENTRU LUAREA IN POSESIE A BUNULUI AFECTAT GARANTIEI.
  6. LOCATARUL intelege si consimte ca LOCATORUL, in conditiile art 2342 alin 1 din N.C.C , in concursul dintre privilegii sau dintre aceleasi ipoteci creanta privilegiata prevazuta la art 2339 din NCC, se satisface cu prioritate, atfel incat LOCATORUL/ CREDITOR PRIVILEGIAT poate adjudeca Bunurile fara a da posibilitatea tertilor sa participe la vanzare.
  7. Daca LOCATARUL nu plateste pana pe data scadentei o suma datorata conform Contractului, LOCATORUL va trimite LOCATARULUI o notificare („Notificarea privind DREPTUL DE RETENTIE ”) specificand ca in cazul in care LOCATARUL nu efectueaza in integralitate plata in maximum 5 (cinci) zile de la data primirii de catre acesta a Notificarii privind DREPTUL DE RETENTIE (sau in alt termen specificat de LOCATOR), LOCATORUL poate proceda la retinerea bunurilor si inceperera procedurilor de executare a acestora.
  8. Daca LOCATARUL nu efectueaza plata conform Notificarii (incluzand plata tuturor penalitatior acumulate pana la momentul platii), LOCATARUL autorizeaza LOCATORUL sa inlature lacatul LOCATARULUI care blocheaza accesul in Unitate si sa intre in posesia Bunurilor.
  9. LOCATORUL are dreptul (dar nu si obligatia) sa realizeze inlaturarea lacatului si inventarul Bunurilor in prezenta unui executor judecatoresc sau a unei terte parti. Dupa inlaturarea lacatului LOCATORUL poate depozita Bunurile LOCATARULUI in alt spatiu.
  10. Inventarul Bunurilor la accesul LOCATORULUI in Unitate va constitui documentul care realizeaza identificarea / determinarea finala a Bunurilor. In toate celelalte cazuri (de exemplu in cazul Bunurilor lasate de LOCATAR in afara Unitatii), identificarea / determinarea finala a Bunurilor va fi realizata prin intermediul procesului verbal prin care LOCATORUL descrie Bunurile respective.
  11. Procesul verbal care atesta evacuarea bunurilor din unitate si inventarul acestora ii va fi comunicat LOCATARULUI de LOCATOR care se obliga ca, in termen de maxim 2 (doua) zile de la primirea notificarii LOCATORULUI sa ii comunice acestuia daca bunurile depozitate in unitate sunt bunuri cu regim juridic special, marfuri perisabile sau neperisabile, mijloace fixe sau orice alte bunuri, indiferent de natura sau valoarea acestora, care sunt in proprietatea, folosinta sau detentia unor terte persoane si care nu sunt proprietatea LOCATARULUI, indicand in notificare toate datele necesare identificarii exacte si complete a proprietarului, posesorului sau detentorului acestor bunuri, a domiciliului sau a sediului acestuia, precum si orice alte date necesare contactarii rapide si facile a tertului proprietar, posesor sau detentor al bunurilor. LOCATARUL va mentiona in cuprinsul notificarii toate bunurile aflate in spatiul inchiriat care nu sunt proprietatea sa si va comunica LOCATORULUI inscrisurile din care sa rezulte ca bunurile sunt in proprietatea, folosinta, detinerea altor persoane (de ex. Contracte de leasing, inchiriere etc). In cazul in care LOCATARUL nu emite o notificare LOCATORULUI potrivit celor aratate mai sus, LOCATARUL este de acord ca LOCATORUL este in drept a prezuma ca toate bunurile identificate in unitate, la momentul evacuarii acestia si efectuarii inventa rului, sunt proprietatea LOCATARULUI.
  12. In virtutea dreptului de retentie de care beneficiaza LOCATORUL, toate bunurile identificate in unitate raman in retentia acestuia, pana la achitarea de catre LOCATAR a tuturor datoriilor si penalitatilor restante, inclusiv a cheltuielilor realizate de LOCATOR cu evacuarea, inventarierea si depozitarea bunurilor in incinta complexului EMS, dupa incetarea inchirierii si evacuarea bunurilor (calculate conform art. 27 de mai sus). Daca in termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificarii privind evacuarea unitatii LOCATARUL nu achita toate datoriile restante si penalitatile ce decurg din contract, LOCATORUL are dreptul de a vinde in nume propriu, dar pe seama LOCATARULUI, toate bunurile descoperite in unitatea evacuate, pentru acoperirea datoriilor restante, fara a mai fi necesara interventia instantei, transmiterea vreunei notificari sau indeplinirea altei proceduri prealabile.
  13. Initierea procedurii de RETENTIE a BUNURILOR nu va suspenda acumularea de penalitati datorate potrivit Contractului si nici plata CHIRIEI pe durata depozitarii bunurilor.
  14. LOCATARUL garanteaza pe LOCATOR ca va depozita in Unitate numai Bunuri care sunt proprietatea sa exclusiva, si se obliga sa despagubeasca LOCATOR pentru orice prejudiciu suferit de acesta ca urmare a incalcarii de catre LOCATAR a prezentei garantii, cum ar fi prejudicii generate de exercitarea de catre terti a unor drepturi asupra Bunurilor.
  15. LOCATARUL garanteaza LOCATORUL ca Persoanele Autorizate (sau alte persoane carora LOCATARUL le-ar facilita accesul in Complexul EMS) vor aduce in Unitate numai Bunuri care constituie proprietatea LOCATARULUI. LOCATARUL se obliga sa informeze Persoanele Autorizate (sau alte persoane carora LOCATARUL le-ar facilita accesul in Complexul EMS) ca pot aduce in Unitate numai Bunuri care constituie proprietatea LOCATARULUI.
  16. In cazul in care LOCATARUL este casatorit(a) iar Bunurile constituie proprietatea comuna a sotilor, LOCATARUL declara ca a contractat Inchirierea pentru implinirea nevoilor obisnuite ale casniciei si nu exista nici o conventie matrimoniala privitoare la modificarea conventionala a regimului matrimonial si nici o actiune in fata instantelor de judecata avand ca obiect modificarea judiciara.
  17. LOCATARUL intelege si accepta faptul ca, odata inceputa procedura de retentie si evacuare, va datora LOCATORULUI toate si orice sume se contituie cheltuiala efectuata de LOCATOR pentru a realiza procedura de retentie si evacuare, in conditiile prevazute in prezentul articol, incluzand aici dar fara a ne limita la: cheltuieli realizate cu executorul judecatoresc, pentru evacuarea bunurilor din unitate; cheltuieli realizate cu evaluatorul autorizat, pentru evaluarea bunurilor abandonate de LOCATAR, etc.
  18. Astfel de cheltuieli, cum sunt cele prevazute la art 29.17 de mai sus, vor fi facturate de LOCATOR LOCATARULUI pe masura ce sunt realizate de LOCATOR, LOCATARUL obligandu-se sa le achite, in termenul si cuantumul mentionat de LOCATOR in factura emisa.
 30. Asigurare

  1. LOCATORUL se obliga ca pe durata Contractului sa mentina un contract de asigurare a Complexului EMS impotriva daunelor si de raspundere civila a LOCATORULUI legata de detinerea si functionarea Complexului EMS.
  2. LOCATARUL intelege ca asigurarea incheiata de LOCATOR nu acopera (i) pierderea sau deteriorarea Bunurilor, si nici (ii) raspunderea civila a LOCATARULUI pentru prejudiciile pe care LOCATARUL le-ar putea cauza altor persoane (incluzand pe LOCATOR sau alti clienti) ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale. Pentru acest motiv LOCATARUL intelege ca este propria sa responsabilitate sa incheie contracte de asigurare acoperind riscurile privind Bunurile si/ sau raspunderea civila a LOCATARULUI.
 31. Incetarea inchirierii si a contractului

  1. Inchirierea va inceta ca urmare a expirarii duratei sale, ca efect al unei notificari de denuntare unilaterala conform art. 6.5 de mai sus, sau ca efect al rezilierii pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor asumate de catre una din parti, in cazul in care cealalta parte o invoca.
  2. Oriunde este folosita in prezentul Contract, expresia „incetarea Inchirierii” (sau expresii similare, cum ar fi rezilierea Inchirierii) va desemna incetarea dreptului LOCATARULUI de a utiliza Unitatea (si de a beneficia de prestarea Serviciilor) si incetarea obligatiei corelative a LOCATORULUI de a asigura LOCATARULUI folosinta Unitatii (precum si furnizarea Serviciilor).
  3. Inchirierea poate fi reziliata imediat de LOCATOR in orice caz de Incalcare Majora, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a LOCATARULUI, interventia instantei sau indeplinirea oricarei alte formalitati.
  4. Inchirierea poate fi reziliata imediat de LOCATAR printr-o notificare corespunzatoare, in cazul in care LOCATORUL restrictioneaza accesul LOCATARULUI la Unitate fara a avea dreptul sa faca acest lucru conform Contractului.
  5. In caz de incalcari care nu constituie Incalcari Majore conform Contractului, fiecare Parte poate rezilia Inchirierea printr-o notificare care va produce efecte in ultima zi a lunii in care este primita de Partea destinatara, daca:
   • In caz de incalcare continua: exista o incalcare a Contractului care nu a fost remediata in termen de 3 (trei) zile de la data la care Partea in culpa a primit de la cealalta Parte solicitarea de a remedia incalcarea, sau
   • In caz de incalcari sistematice: a existat o conduita de incalcare sistematica a uneia sau mai multor prevederi ale Contractului si o astfel de conduita nu inceteaza in termen de 3 (trei) zile de la data la care Partea in culpa a primit solicitarea celeilalte Parti de a inceta incalcarile.
  6. In toate cazurile incetarea Inchirierii nu prejudiciaza dreptul LOCATORULUI in privinta LOCATARULUI de a continua sa colecteze debitele sau sa aplice penalitati, sau sa obtina despagubiri sau acoperirea costurilor / cheltuielilor conform Contractului.
  7. Oriunde este folosita in prezentul Contract, expresia „incetarea Contractului” (sau expresii similare) va desemna momentul la care Contractul va inceta sa produca efecte. In toate cazurile Contractul va inceta numai cand toate obligatiile Partilor vor fi integral indeplinite.
 32. Notificari si comunicari

  1. In afara cazurilor in care este stipulat contrariul in Contract, pentru a fi considerata valida, orice comunicare intre Parti in legatura cu prezentul Contract trebuie sa fie facuta in scris si trimisa Partii destinatare intr-o maniera care presupune emiterea unei confirmari de primire, respectiv (i) prin fax (la numarul de telefon indicat in Articolul A din Contract sau la alt numar comunicat ulterior conform prezentului articol), sau (b) livrata personal, respectiv de o Parte direct celeilalte Parti, sau (iii) prin corespondenta inregistrata trimisa printr-un furnizor de servicii postale autorizat (la adresa specificata in Articolul A din Contract sau la alta adresa comunicata ulterior conform prezentului articol); (iv) prin email, la adresa de email indicata in Articolul A din contract sau la o alta adresa comunicata ulterior conform prezentului articol sau (v) prin sms, la numarul de telefon indicat in Articolul A din contract.sau la alt numar comunicat ulteriorconform prezentului articol.
  2. Data la care comunicarea este considerata efectuata (respectiv data la care o notificare este considerata primita) conform Contractului va fi: (i) daca este efectuata prin fax, data mentionata in mesajul de confirmare a receptionarii mesajului prin fax, emis de faxul Partii destinatare, sau (ii) daca este efectuata personal, data indicata in confirmarea semnata de Partea destinatara, sau (iii) daca este efectuata prin corespondenta inregistrata, fie data la care Partea destinatara semneaza confirmarea de primire (sau data la care se consemneaza refuzul primirii), fie ultima zi in care corespondenta poate fi ridicata de catre destinatar de la furnizorul de servicii postale; (iv) daca este comunicata prin email, data mentionata in mesajul de confirmare a receptionarii mailului, in masura in care adresa de mail indicata permite generarea unui raport de livrare, iar in masura in care adresa de mail nu permite generarea unui raport de livrare (de ex in cazul adreselor de e-mail Yahoo), comunicarea se va considera efectuata in ziua imediat urmatoare celei de transmitere sau (v) daca se trimite prin sms, data la care a fost transmis sms-ul/data primirii raportului de livrare a sms-ului.
  3. In ceea ce priveste comunicarile sau notificarile realizate prin corespondenta inregistrata sau fax LOCATARUL intelege si e de acord ca este obligatia sa (i) sa monitorizeze primirea de comunicari sau notificari de la LOCATOR si (ii) sa ia toate masurile pentru a se asigura ca orice comunicare sau notificare adresata de LOCATOR LOCATARULUI in conformitate cu prezentul articol este in mod efectiv preluata si luata la cunostinta de LOCATAR. LOCATARUL este de acord ca orice persoana aflata la adresa sa este autorizata sa primeasca in numele LOCATARULUI comunicarile sau notificarile realizate de LOCATOR potrivit Contractului.
  4. LOCATARUL intelege si e de acord ca in masura in care o comunicare sau notificare ii este adresata de LOCATOR cu respectarea prezentului articol 32, o astfel de comunicare sau notificare va fi valida si deplin opozabila LOCATARULUI indiferent de refuzul sau de esecul LOCATARULUI de a primi sau lua la cunostinta o astfel de comunicare sau notificare, si independent de motivele acestui refuz sau esec.
  5. Prevederile art. 32.4 de mai sus se vor aplica pe cale de analogie si LOCATORULUI in privinta comunicarilor sau notificarilor trimise de LOCATAR catre LOCATOR, in masura in care atunci cand sunt effectuate personal sau prin corespondenta inregistrata sunt directionate catre orice persoana competenta de la spatiul receptiei EMS din Zona Biroului.
 33. Orele de functionare a biroului

  1. LOCATARUL intelege ca LOCATORUL va procesa si raspunde la cererile sau notificarile LOCATORULUI (indiferent de tipul acestora) numai in timpul Orelor de Functionare a Biroului, si ca LOCATORUL nu este raspunzator pentru nici un prejudiciu suferit de LOCATAR ca urmare a acesti reguli.
  2. LOCATORUL are dreptul sa modifice unilateral Orele de Functionare a Biroului sau Orele de Acces Standard.
 34. Datele de identificare ale locatarului

  1. LOCATARUL declara ca Datele de Identificare a sale sunt corecte si complete, si ca documentele cuprinse in anexa 1 sunt corecte si complete si reflecta situatia LOCATARULUI aplicabila la data semnarii Contractului.
  2. In cazul in care pe durata Contractului are loc orice modificare a Datelor de Identificare a LOCATARULUI acesta va comunica LOCATORULUI asemenea modificari si documentele aferente in termen de 7 (zile) de la data la care aceste documente i-au fost eliberate.
  3. LOCATARUL intelege si e de acord ca furnizarea de Date de Identificare care nu corespund realitatii sau neinformarea la termen a LOCATORULUI in legatura cu modificarile in Datele de Identificare ale sale reprezinta o Incalcare Majora.
 35. Prelucrarea datelor personale

  1. Consimtamant: prin semnarea prezentului Contract, LOCATARUL consimte la prelucrarea de catre LOCATOR a datelor sale personale („Datele Personale”), in conditiile prevazute in prezentul articol.
  2. Datele Personale: LOCATORUL va prelucra: (i) Datele de Identificare ale LOCATARULUI , mentionate in Articolul A din Contract (sau in anexa 1), respectiv: nume si prenume, cetatenie, domiciliu, datele actului de identitate (tip, serie si numar, autoritatea emitenta, perioada de validitate), codul numeric personal, adresa de e-mail, numarul de telefon si de fax, (ii) informatii legate de permisul de conducere (numar, autoritatea emitenta, perioada de validitate) si privind vehiculul LOCATARULUI (tip si numar de inregistrare), si (iii) informatii privind maniera in care LOCATARUL isi indeplineste obligatiile conform Contractului.
  3. Scopul procesarii Datelor Personale: Datele Personale vor fi prelucrate de LOCATOR in scopul prestarii de servicii de inchiriere catre LOCATAR (in scopul indeplinirii Contractului).
  4. Efecte ale Ne-Divulgarii: Furnizarea de Date Personale nu este obligatorie. Cu toate acestea, refuzul furnizarii de Date Personale sau refuzul de a consimti la prelucrarea Datelor Personale are ca efect imposibilitatea LOCATORULUI de a semna sau aduce la indeplinire Contractul.
  5. Marketing Direct: Daca LOCATARUL a optat in Articolul C din Contract pentru primirea de comunicari in scop de marketing direct, LOCATORUL precum si alte entitati din grupul EMS („Grupul EMS”, respective Euroministorage Investments [Cyprus] Limited, o societate organizata potrivit legilor din Cipru, avand sediul inregistrat la Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10th etaj 10, Agioi Omologites, PC 1082, Nicosia, Cipru, si societatile controlate de aceasta, incluzand Euro Mini Storage Management SRL) vor avea dreptul sa prelucreze Datele Personale ale LOCATARULUI in scopul realizarii de activitati de marketing direct, respectiv sa trimita LOCATARULUI oferte comerciale si materiale informative in legatura cu produsele si serviciile acestor societati.
  6. Divulgarea catre terti: Datele Personale pot fi divulgate de LOCATOR catre terti (persoane fizice sau juridice) din Romania sau din strainatate, respectiv:
   • orice societate din Grupul EMS sau terti contractori ai acestor societati, in masura in care divulgarea corespunde unui interes legitim al EMS sau al afiliatilor sai (cum ar acela de a beneficia de servicii ale tertilor care sunt aferente furnizarii de catre EMS a serviciilor de inchiriere conform Contractului), sau este ceruta de lege;
   • autoritati, daca este cerut de lege;
   • parteneri de afaceri ai EMS sau ai oricarei societati din Grupul EMS, cum ar institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de colectare a debitelor, potentiali cumparatori de parti sociale / actiuni in oricare din societatile Grupului EMS (sau potentiali cumparatori ai Complexului EMS, in tot sau in parte), sau companii care analizeaza posibilitatea unei fuziuni cu EMS sau cu orice societate din Grupul EMS, consultantii acestora
  7. Mijloace de comunicare: In scop de marketing direct precum si pentru efectuarea oricarei alte comunicari (fara a aduce insa atingere regulilor prevazute la art. 32 de mai sus), LOCATORUL si orice societate din Grupul EMS vor fi indreptatite sa trimita comunicari LOCATARULUI prin corespondenta, telefon (fix sau mobil), fax, e-mail si orice alt mijloc legal care permite transfer de date.
  8. Inregistrari: LOCATORUL va fi indreptatit (i) sa inregistreze conversatiile telefonice cu LOCATARUL si (ii) sa realizeze inregistrari video/audio ale LOCATARULUI in interiorul Complexului EMS, si (iii) sa pastreze aceste inregistrari audio sau video si sa le utilizeze in scopul investigarii anumitor situatii relevante pentru indeplinirea Contractului (cum ar fi maniera in care LOCATARUL respecta regulile de acces la Unitate, de utilizare a Unitatii, de comportament in interiorul Complexului EMS, etc) si sa le foloseasca ca mijloc de proba in eventualitaea oricarei dispute in legatura cu Contractul.
  9. Copii: LOCATORUL va fi indreptatit sa pastreze copii ale actelor de identitate ale LOCATARULUI permisului de conducere, documentelor de inregistrare ale vehiculului LOCATARULUI, precum si fotocopii sau copii video ale placutelor de inmatriculare ale masinilor utilizate de LOCATAR in Complexul EMS;
  10. Durata prelucrarii: Prelucrarea Datelor Personale va incepe pe data semnarii Contractului, si va continua pe intreaga durata a Contractului si pentru o perioada de 5 (cinci) ani dupa aceasta. Prin exceptie, prelucrarea de Date Personale in scop de marketing direct va inceta pe data solicitarii scrise a LOCATARULUI.
  11. Drepturi ale LOCATARULUI: In conditiile prevazute de legea nr.677/2001, LOCATARULisi poate exercita oricare din urmatoarele drepturi:
   • dreptul de acces la Datele Personale;
   • dreptul de a solicita rectificarea, stergerea sau blocarea corespunzatoare a Datelor Personale;
   • dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (prelucarea datelor prin mijloace automate, in scopul de a evalua anumite aspecte personale);
   • dreptul de a inainta instantei de judecata orice incalcare a drepturilor LOCATARULUI cu privire la prelucrarea Datelor Personale.
 36. Solutionarea litigiilor

  1. Orice disputa izvorata din Contract va fi solutionata prin arbitraj de catre Curtea de Arbitraj Comercial a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (Bucuresti), in conformitate cu propriile reguli de arbitraj. Hotararea arbitrala va fi finala si definitiva.
  2. Fara a aduce atingere prevederilor de mai sus privind arbitrajul, este convenit prin prezentul ca LOCATORUL poate la propria discretie si in orice moment (inainte sau dupa initierea procedurii arbitrale):
   • recupera debitele datorate de LOCATAR catre LOCATOR pe calea ordonantei de plata sau a somatiei de plata, in fata instantelor de drept comun;
   • obtine masuri temporare pe calea ordonantei presedintiale, in fata instantelor de drept comun.
 37. Interpretare

  1. Orice referire in Contract la o zi va fi inteleasa ca o referire la o zi calendaristica, si orice referire la o luna va fi inteleasa ca o referire la o luna calendaristica, daca nu se specifica contrariul.
  2. Prevederile Conditiilor Generale pot fi modificate prin mentiuni in cadrul oricaruia din Articolele A-D ale Contractului. In cazul existentei de discrepante intre prevederile Articolelor A-D ale Contractului si cele ale Conditiilor Generale, prevederile Articolelor A-D ale Contractului vor prevala.
  3. Nici o modificare pe textul Contractului nu este valida daca este realizata prin scris de mana pe textul tiparit sau in alta maniera care presupune adaugare la textul initial tiparit.
 38. Modificarea contractului

  1. Cu exceptia cazurilor in care Contractul are prevederi diferite (precum in cazul Chiriei sau a Pretului Serviciilor), EMS poate modifica clauzele Contractului si ale Conditiilor Generale ale Contractului de Inchiriere, trimitand o notificare corespunzatoare LOCATARULUI sau inserand o mentiune intr-o factura in legatura cu modificarea (in aces caz LOCATARUL putand solicita prin telefon, fax, e-mail sau direct la Zona Biroului textul modificarilor, daca acesta nu este deja atasat facturii). Modificarile vor intra in vigoare in termen de 15 (cincisprezece) zile dupa data primirii de catre LOCATAR a notificarii sau a facturii, daca in acest interval EMS nu primeste de la LOCATAR o notificare privind denuntarea unilaterala a Contractului.
 39. Forta Majora

  1. Ambele parti sunt absolvite de orice raspundere in cazuri de forta majora (cazuri independente, neprevazute si ireparabile), daca situatia de forta majora va fi mai lunga de 30 zile.
  2. Cazul de forta majora va fi notificat in scris in termen de 3 (trei) zile de la producere, iar dovada de forta majora se va efectua prin certificat constatator emis de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau de catre alta institutie abilitata.
  3. Forta majora nu absolva LOCATARUL de plata integrala a serviciilor prestate pana in acel moment de LOCATOR.
  4. In toare cazurile, forta majora va putea fi opusa de o parte contractanta celeilalte numai daca sunt indeplinite dispozitiile prezentului articol respectiv: (i) cazul de forta majora dureaza mai mult de 30 de zile; (ii) cazul de forta majora este notificat celeilalte parti in termen de 3 zile de la producere si (iii) cazul de forta majora ese constatat de autoritatile competente.
 40. Diverse

  1. Contractul reprezinta o inchiriere si este guvernat de legile Romaniei.
  2. Urmatoarele anexe reprezinta parti integrante ale Contractului:
   1. Anexa 1 – Date de Identificare a LOCATARULUI, care cuprinde:
    • daca LOCATARUL este persoana fizica: copie a actului de identitate;
    • daca LOCATARUL este societate cu raspundere limitata (SRL) sau pe actiuni (SA): extras RECOM, copie dupa actul de identitate al semnatarului, original procura si actul constitutiv actualizat (ultimele doua documente doar in cazul in care semnatarul nu este o persoana care potrivit actului constitutiv a LOCATARULUI poate semna singura in numele LOCATARULUI).
    • daca LOCATARUL este o asociatie sau o fundatie, copie dupa: certificatul de inscriere, actul constitutiv cu modificarile la zi, statutul cu modificarile la zi, actul de identitate al semnatarului, procura (in cazul in care semnatarul nu este o persoana care potrivit statutului LOCATARULUI poate semna singura in numele LOCATARULUI).
    • daca LOCATARUL este liber profesionist- oricare din formele de organizare si execitare a profesiei de avocat, in conformitate cu legea 51/1995, modifcata si rebuplicata, notar, executor judecatoresc, sau alte forme de organizare si execitare a unor profesii libere, copie dupa: decizia de infiintare, certificatul de inregistrare fiscala, procura in cazul in care semnatarul nu este persoana apta conform legii sa reprezinte LOCATARUL.
   2. anexa 2 – formular de Denuntare Unilaterala
   3. anexa 3 – proces verbal de constatare
   4. anexa 4 – proces verbal de predare a unitatii
   5. anexa 5 – cerere de inlocuire
   6. anexa 6 – formular persoane autorizate
   7. anexa 7 – notificare utilizare garantie
   8. anexa 8 – solicitare permitere acces boxa
   9. anexa 9 – notificare privind dreptul de retentie
   10. anexa 10 – notificare privind incetarea imediata a inchirierii

LOCATARUL declara ca a luat la cunostinta de conditiile generale ale contractului de inchiriere, aplicabile in incinta Complexului EMS din care face parte si unitatea inchiriata de LOCATAR, se obliga sa respecte aceste conditii, in integralitatea lor si totodata declara ca a inteles si accepta in mod expres clauzele mentionate la art. 27, 29, 31, 32 si 38 de mai sus.